Helper Mobile i kolektor PDA

Pobieranie

Pobierz, zainstaluj i testuj Helper Mobile.
Wersja: 5.01
Pobierz i testuj Helper Mobile
Pobrana aplikacja jest w pełni funkcjonalna. Jeżeli chcesz testować ją w trybie DEMO, po jej zainstalowaniu skorzystaj z możliwości aktywacji online.

Wsparcie

Oferujemy szeroko pojęte wsparcie w zakresie instalacji, konfiguracji i użytkowania rozwiązania a także wyboru urządzeń.

Dokumentacja

Do pobrania
-> Dokumentacja
-> Quick setup
 

Historia zmian i ulepszeń Helper Mobile

Wersja 5.01 z dnia 30.09.2023

 • Automatyzacja oznaczania dokumentów do wczytania
  Dla lażdego rodzaju dokumentu (magazynowy, handlowy zamówienie) istnieje możliwość ustawienia parametrów, określających które typy dokumentów mają być automatycznie oznaczanie w programie Mag statusem R, oznaczającym gotowość do wczytania ich w kolektorze.

 • Oznaczanie statusu dokumentów w programie Mag przy pomocy etykiet
  Dla każdego rodzaju dokumentu (magazynowy, handlowy i zamówienie) można skonfigurować automatyczne oznaczanie dokumentów i ich pozycji etykietami, zdefiniowanymi w programie Mag. Etykietami można oznaczać dokumenty i ich pozycje dla niżej wymienionych stanów dokumentów:
  - dla nagłówka dokumentu przed zatwierdzeniem: wczytany do kolektora;
  - dla nagłówka dokumentu po zatwierdzeniu: zgodny lub niezgodny z dyspozycją;
  - dla pozycji dokumentów: zgodna lub niezgodna z dyspozycją.

 • Możliwość generowania dokumentów przychodu odłożonych w czasie
  Dodano nową operację typu "bufor na dokument", generującą dokumenty przychodu odłożone w czasie.

Wersja 5.00 z dnia 03.07.2023
    (aktualizacja licencji zakupionych przed 03.01.2023 jest płatna)

 • Zastosowanie rozwiązania technicznego klient-serwer
  Zrezygnowano z bazy danych w kolektorze i zastosowano rozwiązanie typu klient-serwer. Takie rozwiązanie posiada wiele zalet:
  - w przypadku awarii kolektora, rozpoczętą operację można kontunuować na innym kolektorze o tej samej nazwie;
  - brak utraty integralności danych w przypadku przerwy w komunikacji z serwerem SQL podczas obsługi operacji;
  - niezależność szybkości przetwarzania danych od wydajności samego kolektora.

 • Nowe funkcje w obsłudze buforów
  - Możliwość wyszukiwania artykułu w pozycjach bufora po fragmencie indeksu.
  - Do numeru bufora na końcu dodano symbol magazynu.
  - Możliwość ograniczenia ilości buforów w kolektorze do jednego (nie można dodać kolejnego bufora przed
    zawierdzeniem istniejącego).
  - Możliwość ustawienia w panelu administracyjnym wyceny bufora wg cen netto lub brutto.

 • Nowe funkcje w obsłudze zamówień
  - Możliwość realizacji zestawu wielu zamówień od odbiorców na jeden dokument WZ.
  - Możliwość realizacji zestawu wielu zamówień do dostawców na jeden dokument PZ.
  - Jeżeli w panelu administracyjnym ustawiono obsługę pozycji zamówień wg ilości zarezerowowanych, w przypadku ich
    braku po próbie wczytania zamówienia do kolektora w programie Wapro Mag w polu statusu zamówienia umieszczana
    jest informacja "Brak rezerwacji".

 • Obsługa jednostek związanych z kodami kreskowymi w dokumentach
  Przy zbieraniu ilości umożliwiono obsługę dowolnych jednostek zdefiniowanych dla kodów kreskowych powiązanych z artykułem w programie Wapro Mag, niezależnie od jednostki w pozycji wczytanego dokumentu. Jest to możliwe dzięki zapisowi w bazie danych Helper Mobile ilości w jednostkach magazynowania.
  W aplikacji mobilnej w formatce artykułu zastosowano czytelną prezentację przelicznika jednostki z pozycji dokumentu w stosunku do jednostki z kodu kreskowego.

 • Inne istotne zmiany w funkcjonalności aplikacji
  - Zunifikowano metody sortowania list dokumentów, zamówień i buforów oraz ich pozycji.
  - Zunikifikowano i poprawiono obsługę kodów egzemplarzowych i numerów serii w buforach, dokumentach i
    zamówieniach.
  - W obsłudze pozycji dokumentów, zamówień i buforów w trybie sumowania dodano możliwość odejmowania
    (zmniejszania) ilości.

Wersja 4.03 z dnia 01.08.2020

 • Wyszukiwanie kontrahentów po nazwie
  W operacjach "Bufor na dok. rozch." i "Bufor na dok. przych" przy wyborze kontrahenta dodano możliwość wyszukiwania po fragmencie nazwy lub NIP-u.

 • Zmiany techniczne i poprawki
  - Poprawiono błąd w procedurze zatwierdzania zamówień.
  - Poprawiono błędy w obsłudze pól dodatkowych.

Wersja 4.02 z dnia 19.06.2020

 • Wyszukiwanie artykułów po nazwie
  - Dodano możliwość wyszukiwania po nazwie w operacji "Info o art."
  - Dodano obsługę polskich znaków: przy wyszukiwaniu uwzględniane są polskie znaki.

 • Zmiany techniczne i poprawki
  Poprawki w obsłudze zestawów dokumentów oraz pobierania uwag do wczytywanych dokumentów.

Wersja 4.01 z dnia 03.04.2020

 • Zmiany techniczne i poprawki
  Usunięto kilka niedoskonałości technicznych.

Wersja 4.00 z dnia 08.06.2019
    (aktualizacja licencji zakupionych przed 08.12.2018 jest płatna)

 • Nowy panel administracyjny
  - W wersji 4.00 zmieniono zupełnie panel administracyjny aplikacji. Okno panelu jest w trybie pełnoekranowym,
    posiada czytelniejsze menu i bardziej ergonomiczny układ.
  - Lista operacji. Obecnie lista operacji oprócz operacji w toku zawiera również listę dokumentów oczekujących
    na obsługę w kolektorach (ze statusem R). Przy pracy na wielu kolektorach z jednoczesną obsługą dużej ilości operacji
    pozwala to na śledzenie statusów wszystkich operacji i dokumentów oczekujących w panelu administracyjnym,
    bez konieczności używania programu Mag.
  - Informacja o aktualnej dostępnej wersji programu.

 • Wyszukiwanie artykułów po nazwie
  Podczas obsługi buforów możliwe jest wyszukiwanie artykułów po dowolnym fragmencie nazwy. Maksymalną ilość wyszukiwanych artykułów ustawia się w panelu administracyjnym aplikacji.

 • Bufor na dokument wydania (wariant ERP)
  W operacji "Bufor na dokument wydania" dodano informację o ilościach brakujących niezbędnych do zatwierdzenia dokumentu. Jeżeli podczas zatwierdzania dokumentu okaże się, że ilości dostępne są mniejsze niż wpisane w pozycjach dokumentu, wyświetlona zostanie lista artykułów zawierająca informację o brakujących ilościach.

 • Grupowanie dokumentów wydania i przyjęcia (warianty PLUS i ERP)
  Dodano możliwość grupowania dokumentów wydania i przyjęcia, które zostały zarejestrowane w programie Mag na różnych kontrahentów. Przy włączonym grupowaniu do kolektora mogą być wczytywane zestawy dokumentów różnych kontrahentów, które będą widoczne w kolektorze jako jeden dokument. Grupowanie można włączyć a panelu administracyjnym poprzez odpowiednie ustawienie parametru.

 • Listy pozycji dokumentów (warianty PLUS i ERP)
  Na listach pozycji dokumentów w kolektorach dodano nową kolumnę: kod kreskowy. Wyświetlany jest domyślny kod kreskowy dla artykułu.

 • Ulepszenie obsługa inwentaryzacji
  Dla operacji "[B] Inwentaryzacja" umożliwiono wyłączenie w formatce artykułu informacji o stanie i dostępności artykułu. Ustawienia dokonuje się w panelu administracyjnym aplikacji.

 • Ulepszenie sposobu obsługi lokalizacji
  W kontrolce lokalizacji artykułu pokazywaną nazwę lokalizacji artykułu można teraz nadpisać.

 • Nowy sposób prezentacji czasu operacji
  Teraz czas operacji może być prezentowany jako czas trawania operacji w minutach lub jako data i godzina zakończenia operacji na kolektorze. Wyboru ustawienia można dokonać w panelu administracyjnym aplikacji.

 • Ulepszenie obsługi daty ważności w buforze
  W panelu administracyjnym dodano parametr określający, czy po dodaniu pozycji bufora formatka daty ważności ma się otwierać automatycznie.

 • Ulepszenie dla operacji usunięcia kolektora
  Po usunięciu kolektora z listy kolektorów w panelu administracyjnym, w bazie mogą być pozostawione zapisy dotyczące konfiguracji dostępności operacji dla tego kolektora. Dzięki temu po podłączeniu innego kolektora o takiej samej nazwie nie trzeba ponownie dokonywać jego konfiguracji.

 • Poprawiono obsługę jednostek miar w buforze

Wersja 3.20 z dnia 30.04.2018
    (aktualizacja licencji zakupionych przed 30.10.2017 jest płatna)

 • Możliwość zmiany numeru bufora
  W zależności od ustawienia parametru konfiguracyjnego w panelu administracyjnym, w kolektorze możliwa jest edycja numeru bufora, który przesyłany jest do programu Mag.

 • Możliwość wyszukiwania artykułów po kodzie lokalizacji
  Podczas obsługi pozycji buforów możliwy jest wybór lokalizacji. Aplikacja wyświetla listę artykułów w żądanej lokalizacji, z listy można wybrać artykuł ręcznie bądŸ przez odczyt kodu kreskowego.

 • Obsługa tylko ilości zarezerwowanych w zamówieniach od odbiorców (warianty PLUS i ERP)
  Przy odpowiednim ustawieniu parametru konfiguracyjnego w panelu administracyjnym, możliwe jest wczytywanie pozycji zamówień tylko tych, dla których ilość zarezerwowana jest większa od zera.

 • Tworzenie korekt ilościowych do dokumentów magazynowych WZ i PZ (wariant ERP)
  Po wczytaniu do kolektora dokumentu WZ lub PZ i podaniu ilości zwracanej w wybranych pozycjach, po zatwierdzeniu dokumentu z programie Mag tworzone są dokumenty korekt odpowiednio WZk i PZk. W programie Mag dokumenty do wczytania do kolektora w celu utworzenia ich korekty, należy w polu statusu dokumentu oznaczyć literą K. W korektach obsłużono kody egzemplarzowe i numery seryjne.
  Obsługa korekt odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi w programie Mag. Ponadto na obsługę korekt nałożono pewne ograniczenia:
  - w dokumencie korygowanym artykuły nie mogą się powtarzać;
  - możliwa jest jedynie korekta ilościowa.

 • Możliwość generowania z bufora dowolnego typu dokumentu magazynowego (wariant ERP)
  W poprzednich wersjach aplikacji możliwe było generowanie z bufora dokumentów WZ i PZ. W w wersji rozszerzono funkcjonalność o możliwość generowania dowolnego (z wyjątkiem MW) typu dokumentu magazynowego. Wybór typu dokumentu w kolektorze następuje przed otwarciem bufora. Dokumenty generowane są według zasad wynikających z ich definicji w programie Mag.
  W związku z tym w panelu administracyjnym usunięto parametry konfiguracyjne netto/brutto dla tych operacji.

 • Filtrowanie listy dokumentów do wczytania przez identyfikator pracownika (wariant ERP)
  Jeżeli w panelu administracyjnym stosowny parametr zostanie włączony, w kolektorze zalogowany pracownik będzie widział jedynie te dokumenty, które w programie Mag zostały oznaczone jego identyfikatorem oraz dokumenty nie oznaczone identyfikatorem pracownika.

 • Zmiany techniczne
  - Radykalnie ulepszono obsługę błędów w aplikacji mobilnej.
  - Wprowadzono nowy mechanizm kontroli połączenia aplikacji mobilnej z bazą MS SQL Server. Nowe rozwiązanie skraca
    czas oczekiwania na połączenie z serwerem i w jednoznaczny sposób informuje użytkownika o utracie połączenia.

Wersja 3.13 z dnia 22.12.2017

 • Zmiany techniczne i poprawki
  - Poprawka umożliwiająca poprawne pobieranie z programu Mag drugiej nazwy towaru. Zawsze pobierane jest
    pierwsze 40 znaków nazwy.
  - Inne zmiany i poprawki, usprawniające działanie aplikacji.

Wersja 3.12 z dnia 23.06.2017

 • 30-dniowa licencja DEMO
  Wprowadzono możliwość uzyskania kodu aktywacyjnego, ważnego przez 30 dni od dnia wygenerowania zamówienia na kod. Licencja demo obejmuje pełną funkcjonalność aplikacji (bez ograniczenia ilości dokumentów oraz ilości pozycji) w najwyższym wariancie ERP dla jednego urządzenia mobilnego. Kod aktywacyjny można uzyskać na stronie aktywacji online.

 • Zmiany w instalatorze aplikacji mobilnej
  Wprowadzono zmiany w instalatorze aplikacji w urządzeniu mobilnym. Wyłączono możliwość instalacji aplikacji mobilnej z poziomu instalatora na PC, jednocześnie rozdzielono zestawy plików instalacyjnych w odrębnych folderach w zależności od wersji systemu Windows w kolektorze.

Wersja 3.11 z dnia 20.04.2017

 • Odzyskiwanie danych z operacji w toku
  Od tej wersji wszystkie dane zapisane w bazie kolektora składowane są równolegle on-line w bazie na serwerze MS SQL. Dzięki temu w przypadku awarii kolektora i utraty danych w lokalnej bazie kolektora możliwe jest łatwe odzyskanie wszystkich danych z nie zakończonych operacji każdego rodzaju i ich kontynuowanie. Odzyskanie danych odbywa się automatycznie (opis w dokumentacji).

 • Ulepszenie pracy w trybie sumowania na wczytanych dokumentach i zamówieniach
  Umożliwiono pracę w trybie sumowania przy użyciu formatki ilości. Wyboru opcji (praca z formatką lub bez) dokonujemy w panelu administracyjnym aplikacji (warianty PLUS i ERP).

 • Inne ulepszenia i poprawki
  - Rozszerzono kolorystyczne oznaczenie stanu wczytanych dokumentów. Kolor żółty oznacza wczytany/nie skompletowany, kolor zielony wczytany/skompletowany (warianty PLUS i ERP).
  - Usprawniono obsługę jednostek miar przypisanych do kodów kreskowych artykułów.
  - Dostosowano obsługę kodów egzemplarzowych do wymagań wersji 8.21.0 programu Wapro Mag (warianty PLUS i ERP).

Wersja 3.10 z dnia 30.11.2016
    (aktualizacja licencji zakupionych przed 30.06.2016 jest płatna)

 • Zmiany systemowe
  - Dodano obsługę urządzeń z systemem Windows Embedded Compact 7.
  - Zaktualizowano MS SQL Server CE do wersji 3.5 SP2.
    Uwaga! Przy aktualizacji wymagana jest ponowna instalacja w kolektorze pliku 3_sqlce.wce5.armv4i.cab

 • Modyfikacja obsługi pozycji buforów
  Poprawiono obsługę pozycji bufora artykułów nie istniejących w programie Wapro Mag oraz edytowanych.

 • Obsługa drugiej części nazwy artykułu
  Na listach pozycji buforów i dokumentów oraz w konfiguracji kolumn panelu administracyjnego dodano kolumnę Nazwa2.

 • Ulepszenie obsługi cen netto/brutto artykułu
  Zmieniono obsługę cen netto/brutto w formatce artykułu dla operacji typu bufor.

 • Obrazki dla artykułu (warianty PLUS i ERP)
  Dodano możliwość podglądu domyślnego obrazka dla artykułu w formatce informacji o artykule i w pozycjach dokumentów.
  Obsługiwane są obrazki przechowywane w bazie danych programu Wapro Mag.

 • Modyfikacja obsługi usług na wczytanych zamówieniach (warianty PLUS i ERP)
  W przypadku wyłączenia w parametrach obsługi usług na zamówieniach, ewentualne usługi w pozycjach obsługiwanych zamówieniach oznaczane są zawsze jako "OK" (czyli wydane).

 • Ulepszenie obsługi zestawów zamówień i dokumentów (warianty PLUS i ERP)
  Możliwe jest wywołanie zestawu zamówień lub dokumentów poprzez odczyt kodu kreskowego lub numeru jednego z dokumentów z zestawu.

 • Dedykowanie wybranych dokumentów i zamówień dla wybranego kolektora (warianty PLUS i ERP)
  Jeżeli w zdefiniowanym uprzednio w panelu administracyjnym polu dodatkowym dokumentu (lub zestawu dokumentów) programu Wapro Mag zostanie wpisana nazwa kolektora, dokument (zestaw) będzie możliwy do wczytania tylko na jednym kolektorze z właściwą nazwą. Nazwy kolektora wybierane są ze słownika, który tworzony jest w programie Wapro Mag automatycznie po zdefiniowaniu pola dodatkowego w panelu administracyjnym aplikacji Helper Mobile.

 • Definiowanie rodzaju ceny (netto/brutto) przy realizacji bufora na dokument (wariant ERP)
  W zależności od wyboru w panelu administracyjnym wartości parametru, bufor będzie realizowany na dokument magazynowy w cenach netto lub brutto.

 • Wybór kontrahenta dla bufora realizowanego na dokument (wariant ERP)
  Wprowadzono opcjonalną możliwość wyboru kontrahenta po kodzie kreskowym przy realizacji buforów na dokumenty. W panelu administracyjnym wprowadzono odrębne ustawienia dla dokumentów PZ i WZ.

Wersja 3.04 z dnia 12.08.2016

 • Odzyskiwanie danych z operacji w toku
  Umożliwiono odzyskanie danych z nie zakończonych operacji w przypadku awarii kolektora i utraty danych w lokalnej bazie kolektora. Odzyskanie danych odbywa się automatycznie (opis w dokumentacji).
  Funkcjonalność dotyczy wczytanych dokumentów i zamówień, nie obejmuje operacji typu bufor.

 • Inne ulepszenia i poprawki
  - Ulepszono mechanizm synchronizacji dokumentów (warianty PLUS i ERP).
  - Wprowadzono kontrolę ilości zarezewrowanych w Magu przed zatwierdzeniem realizacji zamówienia na dokument rozchodu (wariant ERP).
  - Wprowadzono kontrolę dostępności artykułów w Magu przed zatwierdzeniem realizacji bufora danych na dokument rozchodu (wariant ERP).

Wersja 3.03 z dnia 28.04.2016

 • Dostosowanie obsługi buforów do nowych możliwości programu Wapro Mag (od wersji 8.10.8)
  W operacjach na buforach wprowadzono obsługę trzech nowych pól: opis pozycji, numer serii i data ważności. Wprowadzone w kolektorach dane przekazywane są do buforów w programie Wapro Mag. Możliwość obsługi tych pól w kolektorach ustawiana jest w panelu administracyjnym aplikacji.
  Jednocześnie wprowadzono obsługę w/w pól w operacjach typu "realizuj bufor na dokument", dostępnych w wariancie ERP. Do pozycji generowanych dokumentów przkazywane są analogicznie wprowadzone w kolektorach wartości pól.

 • Ulepszenie operacji "Zamówienie na PZ" (wariant ERP)
  Przy realizacji zamówienia od dostawcy na PZ możliwe jest przyjęcie wiekszej ilości, niż wynikającej z zamówienia. Dla nadmiarowych ilości przekazywane są do dokumentu PZ również kody egzemplarzowe.

 • Przekazywanie uwag z zamówienia na dokumenty magazynowe (wariant ERP)
  Dla operacji typu "realizuj zamówienie na dokument magazynowy" dodano opcjonalną możliwość przekazywania uwag z zamówienia do uwag dokumentu magazynowego. Włączenie/wyłączenie opcji należy ustawić w panelu administracyjnym aplikacji.

 • Poprawka w kontroli ilości kodów egzemplarzowych (warianty PLUS i ERP)
  W pozycjach dokumentu/zamówienia ilość wprowadzonych kodów egzemplarzowych jest kontrolowana w odniesieniu do jednostki magazynowania (analogicznie jak w programie Wapro Mag).

Wersja 3.02 z dnia 31.03.2016

 • Informacja o zalogowanym użytkowniku (wariant ERP)
  W panelu administracyjnym dodano informacje o zalogowanych użytkownikach:
  - na liście kolektorów login informacja o ostatnio zalogowanym użytkowniku;
  - na liście operacji w toku informacja o użytkowniku wykonującym operację.

 • Pozostałe zmiany
  Dostosowano obsługę operacji typu "bufor" do wymogów wersji 8.10.8 programu Wapro Mag. Operacje typu "bufor" są obslugiwane poprawnie również w starszych wersjach programu Wapro Mag.

Wersja 3.01 z dnia 08.03.2016

 • Obsługa buforów (wariant ERP)
  Jeżeli zalogowany użytkownik jest pracownikiem zdefiniowanym w programie Wapro Mag, identyfikator pracownika zostanie przekazany do bufora w programie Wapro Mag.

 • Pozostałe zmiany
  Wprowadzono poprawki związane z obsługą operacji typu "bufor".

Wersja 3.00 z dnia 09.02.2016 (inauguracja wariantu ERP)
    (aktualizacja licencji zakupionych przed 09.07.2015 jest płatna)

 • Konfiguracja dostępu do operacji
  - Przydzielanie wybranych operacji do wybranych kolektorów.
  - Przydzielanie wybranych operacji do wybranych magazynów.
  Konfiguracja dostępu do operacji odbywa się w panelu administracyjnym aplikacji.

 • Informacje o operacjach w toku
  W zakładce "Operacje w toku" panelu administracyjnego dodano możliwość obserwacji operacji, które są w kolektorach w trakcie realizacji.

 • Możliwość zmiany lokalizacji dla artykułu
  W formatce artykułu dodano operację zmiany jego lokalizacji.

 • Obsługa domyślnej jednostki sprzedaży i zakupu
  Dla operacji typu "bufor" wprowadzono możliwość obsługi domyślnych jednostek zakupu i sprzedaży według ustawienia parametru w panelu administracyjnym. Obsługa jednostek domyślnych jest alternatywna z obsługą jednostek miar dla kodów kreskowych.

 • Możliwość dodawania nowych kodów kreskowych dla artykułu
  W formatce artykułu dodano operację przypisywania do niego nowych kodów kreskowych.

 • Opcjonalne wyszukiwanie artykułu po indeksie katalogowym lub handlowym
  Dodano możliwość identyfikacji artykułu po indeksie katalogowym lub handlowym, w zależności od ustawienia parametru w panelu administracyjnym. Również w zależności od ustawienia tego parametru na listach pozycji w kolektorze prezentowany będzie indeks katalogowy lub handlowy.

 • Podgląd stanów w innych magazynach
  Dodano możliwość podglądu stanu artykułów w innych magazynach niż aktualny. Stany prezentowane są w jednostkach magazynowania. Uwzględniane są magazyny, które zostały ustawione w panelu administracyjnym jako aktywne.

 • Prezentacja pełnej nazwy artykułu

 • Możliwość ukrywania cen i wartości
  W zależności od ustawienia parametru w panelu administracyjnym, ceny i wartości mogą być w kolektorach ukrywane.

 • Informacja o dotychczas zebranej ilości
  Dla operacji typu "bufor" w formatce artykułu prezentowana jest dotychczas zebrana ilość artykułu.

 • Blokowanie edycji pozycji bufora
  W zależności od ustawienia parametru w panelu administracyjnym, możliwość edycji pozycji bufora bez użycia czytnika kodów może zostać zablokowana.

 • Obsługa kodów wagowych wg konfiguracji w programie Wapro Mag
  W zależności od ustawienia parametru w panelu administracyjnym, kody wagowe mogą być obsługiwane według schematów zdefiniowanych w programie Wapro Mag.

 • Nowy klawisz funkcyjny F2
  Wprowadzono obsługę drugiego klawisza funkcyjnego oraz zunikfikowano role klawiszy fukcyjnych: F1 - zatwierdzanie pozycji bądź dokumentu, F2 - otwieranie menu.

 • Grupowa obsługa zestawów dokumentów i zamówień (warianty PLUS i ERP)
  Wprowadzono możliwość wczytywania do kolektorów zestawów wielu zamówień lub dokumentów. Oznaczania zestawów dokonuje się w programie Wapro Mag w wybranym polu dodatkowym, które następnie wymaga konfiguracji w panelu administracyjnym aplikacji.

 • Opcjonalna obsługa numerów własnych zamówień odbiorców (warianty PLUS i ERP)
  W zależności od ustawienia parametru w panelu administracyjnym, na listach zamówieniach w kolektorach prezentowane są numery zamówień z programu Wapro Mag bądź numery własne zamówień od odbiorców.

 • Prezentacja czasu wykonania operacji (warianty PLUS i ERP)
  W wybranym polu dodatkowym programu Wapro Mag prezentowany jest czas trwania obsługi operacji w kolektorach. Pole dodatkowe wymaga również konfiguracji w panelu administracyjnym aplikacji.

 • Udoskonalenie obsługi okna kodów egezmplarzowych (warianty PLUS i ERP)
  W zależności od ustawienia parametru w panelu administracyjnym, po zatwierdzeniu ilości artykułu okno kodów egzemplarzowych może być otwierane automatycznie bądź na żądanie.

 • Logowanie użytkowników w kolektorach (tylko wariant ERP)
  W wariancie ERP logowanie użytkowników do aplikacji w kolektorach jest obowiązkowe. Zapewnia prawidłową obsługę generowania zamówień i dokumentów w programie Wapro Mag oraz identyfikację użytkownika, który wykonał operację.

 • Generowanie dokumentu WZ z zamówienia lub zestawu zamówień od odbiorców (tylko wariant ERP)
  Na podstawie wczytanego do kolektora zamówienia lub zestawu zamówień od odbiorców generowany jest w programie Wapro Mag dokument WZ. Uwzględniane są jedynie pozycje zamówień, w których występują ilości zarezerwowane.

 • Generowanie dokumentu PZ z zamówienia lub zestawu zamówień do dostawców (tylko wariant ERP)
  Na podstawie wczytanego do kolektora zamówienia lub zestawu zamówień od odbiorców generowany jest w programie Wapro Mag dokument WZ.

 • Generowanie dokumentu WZ na podstawie danych zebranych w operacji typu "bufor" (tylko wariant ERP)
  Na podstawie danych zebranych w buforze kolektora, generowany jest w programie Wapro Mag dokument WZ. W operacji możliwa jest obsługa kodów egzemplarzowych lub numerów seryjnych dla pozycji bufora.

 • Generowanie dokumentu PZ na podstawie danych zebranych w operacji typu "bufor" (tylko wariant ERP)
  Na podstawie danych zebranych w buforze kolektora, generowany jest w programie Wapro Mag dokument PZ. W operacji możliwa jest obsługa kodów egzemplarzowych lub numerów seryjnych dla pozycji bufora.

Wersja 2.42 z dnia 07.04.2014

 • Konfiguracja pracy programu
  Wybór bazy danych programu Wapro Mag oraz firmy przeniesiono z aplikacji mobilnej do panelu administracyjnego. Ustawień dokonuje się w zakładce "Konfiguracja" panelu administracyjnego.

 • Obsługa aktywności magazynów
  Wprowadzono możliwość oznaczania wybranych magazynów jako nieaktywnych dla aplikacji mobilnej (w kolektorach dostępne są tylko magazyny oznaczone jako aktywne). Ustawienie dostępne jest w zakładce "Konfiguracja" panelu administracyjnego.

 • Blokowanie wybranych kolektorów
  Wprowadzono możliwość blokowania wybranych kolektorów. Na zablokowanym urządzeniu uruchomienie aplikacji mobilnej nie jest możliwe. Ustawień dokonuje się w zakładce "Urządzenia PDA" panelu administracyjnego.

Wersja 2.41 z dnia 26.03.2014

 • Ulepszenie obsługi kartotek asortymentowych
  - Rozpoznawanie rodzaju kartoteki w aplikacji mobilnej.
  - Dla kartotek typu "usługa" nie są prezentowane informacje o stanie i dostępności.

 • Obsługa domyślnego sortowania dokumentów (wariant PLUS)
  Wprowadzono możliwość konfiguracji domyślnego sortowania list wszystkich rodzajów dokumentów w aplikacji mobilnej. Ustawień dokonuje się w panelu administracyjnym aplikacji.

 • Pozostałe zmiany
  Wprowadzono poprawki w zakresie obsługi jednostek miar oraz zmiany w procedurze aktualizacji bazy danych aplikacji.

 • Uwaga: po aktualizacji aplikacji do wersji 2.41 wymagane jest ponowne uzyskanie kodu aktywacyjnego.

Wersja 2.40 z dnia 30.11.2013

 • Obsługa zamówień do dostawców (wariant PLUS)
  Wprowadzono możliwość wczytywania do kolektorów i obsługi zamówień do dostawców. Zasady ich obsługi są tożsame z dotychczasowymi zasadami obsługi zamówień od odbiorców.

 • Obsługa magazynowych dokumentów przychodu (wariant PLUS)
  Wprowadzono możliwość wczytywania do kolektorów i obsługi magazynowych dokumentów przychodu. Zasady ich obsługi są tożsame z dotychczasowymi zasadami obsługi magazynowych dokumentów rozchodu.

 • Obsługa handlowych dokumentów zakupu (wariant PLUS)
  Wprowadzono możliwość wczytywania do kolektorów i obsługi handlowych dokumentów zakupu. Zasady ich obsługi są tożsame z dotychczasowymi zasadami obsługi handlowych dokumentów sprzedaży.

 • Identyfikacja dokumentów za pomocą kodu kreskowego (wariant PLUS)
  Na listach dokumentów umożliwiono wyszukanie i wczytanie dokumentu poprzez odczyt numeru w postaci kodu kreskowego (np. CODE-128) jak również odczyt kodów kreskowych EAN13, nadanych dokumentom w programie Wapro Mag.

 • Udogodnienia dla pracy z buforami danych
  - Finalna numeracja buforów, przesyłana do programu Wapro Mag obsługiwana jest teraz w panelu administracyjnym aplikacji.
  - Po dodaniu do bufora towaru nie istniejącego w programie Wapro Mag, możliwe jest wpisanie jego nazwy.
  - Obsłużono podzielność jednostek miar.

 • Udogodnienia dla pracy z dokumentami (wariant PLUS)
  - Dodano opcjonalne automatyczne ukrywanie na listach pozycji zamówień i dokumentów pozycji dokładnie zrealizowanych.
  - Dodano obsługę kodów wagowych/ilościowych w trybie sumowania.

 • Pozostałe udogodnienia w pracy z aplikacją mobilną
  - Umożliwiono zmianę trybu pracy podczas pracy z kolektorem: z formatką lub bez formatki.
  - Na liście operacji prezentowana jest ilość zapisanych w kolektorze operacji na buforach oraz dokumentów.
  - W celu podniesienia czytelności listy operacji, przed nazwą operacji na buforach dodano znacznik [B].
  - Wprowadzono walidację unikalności nazw kolektorów.
  - Zapewniono zgodność struturalną i funkcjonalną z wersją 7.90 programu Wapro Mag.

Wersja 2.34 z dnia 19.09.2013

 • Wprowadzono poprawki w zakresie obsługi kodów wagowych i ilościowych.

Wersja 2.33 z dnia 10.05.2013

 • Dostępność i kolejność operacji
  Definiowanie dostępności wszystkich operacji (zarówno operacji na buforach jak i obsługi dokumentów) możliwe jest obecnie w jednej zakładce panelu administracyjnego. Dodatkowo wprowadzono możliwość predefiniowania ustalenia kolejności wyświetlania operacji w menu kolektorów.

 • Obsługa daty realizacji i priorytetu dokumentów zamówień (wariant PLUS)
  Dodano obsługę daty realizacji i priorytetu zamówień od odbiorców. W panelu administracyjnym można ustalić widoczność tych parametrów w kolektorach.

 • Sortowanie listy dokumentów zamówień (wariant PLUS)
  Dodano możliwość ustalenia sposobu sortowania w kolektorach listy dokumentów zamówień od odbiorców. Możliwe jest między innymi sortowanie wg priorytetu lub daty realizacji zamówienia.

Wersja 2.32 z dnia 03.04.2013

 • Ilość domyślna dla pozycji dokumentów (wariant PLUS)
  Oprócz dotychczas obsługiwanych ilości domyślnych (zero i zadysponowana) dodano nową ilość domyślną równą jeden.

 • Obsługa usług w zamówieniach i dokumentach handlowych (wariant PLUS)
  Dodano parametr umożliwiający włączenie/wyłączenie wczytywania do kolektora z dokumentów handlowych i zamówień pozycji, będących usługami.

 • Obsługa statusów zamówień (wariant PLUS)
  Umożliwiono wczytywanie do kolektora zamówień z dowolnym statusem (z wyjątkiem Y lub A).

 • Rozszerzenie systemu statusów obsługi dokumentów w kolektorze (wariant PLUS)
  W zależności od operacji wykonanej na dokumencie w kolektorze, dokument w programie Wapro Mag otrzymuje jeden z niżej wymienionych statusów:
  O - dokument oczekujący na wczytanie pozycji do kolektora (wypełnianie pól obowiązkowych);
  E - dokument wczytany do kolektora i aktualnie etydowany;
  W - dokument wczytany do kolektora i odłożony do ponownej edycji lub zatwierdzenia;
  Z - dokument zatwierdzony w kolektorze.

 • Zmiana prezentacji list dokumentów (wariant PLUS)
  W obecnej wersji dokumenty do wczytania i wczytane już do kolektora, widoczne są na jednej wspólnej liście. Dokumenty wczytane oznaczone są kolorem zielonym.

 • MS SQL Server 2012
  Dostosowano aplikację i jej instalator do wymogów MS SQL Server 2012.

Wersja 2.31 z dnia 07.11.2012

 • Obsługa handlowych dokumentów sprzedaży (wariant PLUS)
  Dodano możliwość wczytywania do kolektora handlowych dokumentów sprzedaży (faktur, paragonów).
  Możliwe jest wczytywanie handlowych dokumentów sprzedaży z podpietymi wieloma magazynowymi dokumentami rozchodu (WZ i innymi).

 • Obsługa kodów egzemplarzowych i numerów seryjnych (wariant PLUS)
  We wszystkich typach dokumentów magazynowych dodano możliwość obsługi kodów egzemplarzowych i numerów seryjnych, dołączanych do każdej pozycji dokumentu.
  Zasady obsługi kodów są analogiczne, jak w programie Wapro Mag.

 • Obsługa dokumentów MM (wariant PLUS)
  Dodano możliwość obsługi dokumentów przesunięć międzymagazynowych po stronie rozchodu (dokumenty MW).

 • Pozostałe udogodnienia
  - We wszystkich typach dokumentów dodano obsługę ilości domyślnej dla kodu kreskowego (wariant PLUS).
  - Dodano możliwość blokowania edycji pozycji dokumentu bez uprzedniej identyfikacji za pomocą czytnika kodów (wariant PLUS).
  - W formatce pełnej artykułu dodano informację o jego lokalizacji.

Wersja 2.30 z dnia 01.08.2012

 • Rozpoznawanie jednostek miar dla kodów kreskowych (obsługa opakowań zbiorczych)
  Możliwe jest wprowadzanie do bufora jednego artykułu w wielu jednostakch miary.
  Podczas obsługi zamówień i dokumentów wydań możliwe jest automatyczne przeliczanie ilości z odczytanego kodu opakowania zbiorczego.
  Do list pozycji buforów i dokumentów dodano kolumnę "Jednostka miary".

 • Obsługa podzielności jednostek miar
  Obsługa podzielności jednostek miar zapobiega wprowadzaniu ilości ułamkowych (po przecinku) dla jednostek niepodzielnych.

 • Szybki tryb obsługi zamówień i dokumentów wydań (wariant PLUS)
  W szybkim trybie obsługi dokumentów nie jest używana formatka zatwierdzenia ilości. Do dokumentu zostaje automatycznie wprowadzona ilość równa 1 lub ilość wynikająca z przelicznika jednostki dla odczytanego kodu kreskowego. Jednocześnie obsługiwana jest ilość domyślna dla kodu kreskowego, zdefiniowana w programie Wapro Mag.
  Zastosowanie trybu szybkiego znacznie przyspiesza proces kompletacji pozycji dokumentów i uwalnia go od błędów obsługi, związanych z ręcznym wprowadzaniem ilości.

 • Nowe udogodnienia obsługi zamówień i dokumentów wydań (wariant PLUS)
  - Opcjonalna blokada wydania w ilości większej niż zamówiono (zadysponowano).
  - Opcjonalna blokada zatwierdzenia dokumentu, jeżeli jego realizacja jest niezgodna z dyspozycją.
  - Wprowadzono odrębne kolory do oznakowania pozycji dokumentów: zielony dla realizacji zgodnej, czerwony dla realizacji niezgodnej z dyspozycją.
  - Zablokowano możliwość wczytywania do kolektora zamówień anulowanych i zamkniętych w programie Wapro Mag.
  - W programie Wapro Mag w polu dodatkowym statusu dokumentu oznaczono zgodność jego realizacji (zgodny lub różnice).
  - Zawartość pól dodatkowych dokumentów wymaganych przed otwarciem dokumentów, przekazywana jest do programu Wapro Mag od razu po ich zatwierdzeniu.

Wersja 2.22 z dnia 22.05.2012

  Wszystkie ulepszenia w tej wersji dotyczą obsługi dokumentów w wariancie PLUS

 • Kontrola kompletnej edycji dokumentów (zamówień)
  Dodano opcjonalną kontrolę, czy edytowano wszystkie pozycje dokumentu (zamówienia). Przy włączonej kontroli i istnieniu nieedytowanych pozycji, przed zatwierdzeniem dokumentu (zamówienia) pojawia się stosowne ostrzeżenie.

 • Poprawiono błąd kontroli ilości dostępnej przy obsłudze pozycji dokumentów wydań.

Wersja 2.21 z dnia 25.04.2012

  Wszystkie ulepszenia w tej wersji dotyczą obsługi dokumentów w wariancie PLUS

 • Obsługa uwag do dokumentów (zamówień)
  Jeżeli do dokumentu wydania lub zamówienia w programie Wapro Mag załączono uwagi, są one importowane do kolektora. Podgląd uwag jest możliwy zawsze w trakcie edycji dokumentu (zamówienia). Wprowadzono również opcjonalną możliwość automatycznego pokazywania uwag przed wczytaniem zawartości dokumentu (zamówienia).

 • Odświeżanie listy dokumentów (zamówień) do wczytania
  Dodano możliwość odświeżania listy dokumentów (zamówień) do wczytania bez wychodzenia z listy. W tym celu dodano stosowny przycisk.

 • Nowe funkcje dialogowe
  Dodano komunikat o zakończeniu edycji ostatniej pozycji dokumentu (zamówienia). Ponadto możliwe jest opcjonalne włączenie wyświetlania ostrzeżeń przy ponownej edycji pozycji i przy zatwierdzaniu ilości innej niż zadysponowana (zamówiona).

 • Zabezpieczenia
  Zablokowano możliwość wczytania do kolektora dokumentu (zamówienia) aktualnie edytowanego w programie Wapro Mag.

Wersja 2.20 z dnia 14.01.2012

  Wszystkie ulepszenia w tej wersji dotyczą obsługi dokumentów w wariancie PLUS

 • Obsługa dokumentów wydań
  Wprowadzono możliwość wczytywania do kolektora dowolnych dokumentów wydań, ich weryfikacji w kolektorze i zwrotnego wysłania do programu Wapro Mag. Obsługa na zasadach analogicznych do dokumentów zamówień.

 • Obsługa lokalizacji artykułów na dokumentach zamówień i wydań
  Podczas wczytywania dokumentów z programu Wapro Mag do kolektora z kartoteki artykułu pobierane jest pole LOKALIZACJA. W zależności od konfiguracji kolumn ustawionej w panelu administracyjnym aplikacji, na liście pozycji pole LOKALIZACJA może być widoczne lub nie. Możliwe jest sortowanie pozycji dokumentu według lokalizacji.

 • Domyślna wartość dla ilości wydanej
  W zależności od ustawienia w panelu administracyjnym, podczas obsługi pozycji dokumentu w kolektorze podpowiadana jest ilość wydana równa zeru lub równa ilości zamówionej (zadysponowanej do wydania).

 • Sortowanie listy pozycji dokumentów
  Wprowadzono możliwość sortowania pozycji dokumentów w kolektorze według dowolnie wybranego pola. Wybrane kryterium jest zapamiętywanie w kolektorze do czasu jego ponownej zmiany.

Wersja 2.12 z dnia 17.11.2011

  Wszystkie ulepszenia w tej wersji dotyczą obsługi zamówień w wariancie PLUS

 • Kontrola ilości wydanej ponad ilość dostępną
  Możliwe jest wyłączenie możliwości wydania asotymentu ponad ilość aktualnie dostępną. W przypadku dopuszczenia ilości wydanej większej od ilości dostępnej, fakt jej przekroczenia sygnalizowny jest w kolektorze stosownym komunikatem. Pozycje, które wydano ponad ilość dostępną oznaczane są w zamówieniu w programie Wapro Mag odrębnym statusem.

 • Pozycjonowanie ostatnio obsługiwanej pozycji zamówienia
  Wprowadzono możliwość pozycjonowania ostatnio edytowanej pozycji zamówienia na ściśle określonej pozycji, licząc od początku listy. Wspomaga to obsługę zamówienia w przypadku większej ilości jego pozycji.

 • Konfigurowanie informacji w nagłówku zamówienia
  W zależności od ustawienia w panelu administracyjnym, w nagłówku zamówienia pokazywany będzie jego numer lub nazwa odbiorcy.

 • Status zamówienia oczekującego na wczytanie
  Wprowadzono dodatkowy status zamówienia w programie Wapro Mag. Zamówienie wybrane w kolektorze z listy do wczytania ale jeszcze nie wczytane (oczekujące na podanie wymaganych informacji wstępnych), otrzymuje w programie Wapro Mag odrębny status. Zapobiega to możliwości wczytania w tym czasie tego zamówienia przez inne urządzenia oraz informuje w programie Wapro Mag o jego aktualnym stanie.

Wersja 2.11 z dnia 11.10.2011

 • Konfiguracja kolumn w kolektorze
  Wprowadzono możliwość konfiguracji atrybutów kolumn na listach buforów i ich pozycji oraz dokumentów oraz ich pozycji. Konfiguracja obejmuje sterowanie szerokością oraz kolejnością wyświetlania kolumn. Ustawień dokonuje się w panelu administracyjnym aplikacji.

 • Oznaczanie edytowanych pozycji zamówień (wariant PLUS)
  Wiersze pozycji zamówień, które były edytowane i zatwierdzone w kolektorze, oznaczane są innym kolorem. Pozwala to uniknięcie pomyłek w obsłudze pozycji zamówień oraz usprawnia pracę z kolektorem.

 • Zmiany w menu panelu administracyjnego
  W związku ze wzrostem możliwości konfiguracji aplikacji, zmieniono układ menu w panelu administracyjnym.

Wersja 2.10 z dnia 31.08.2011 (inauguracja wariantu PLUS)

  Inauguracja wariantu PLUS
  Wobec potrzeb bardziej wymagających użytkowników wprowadzono wariant aplikacji PLUS, zawierający znacznie bardziej rozbudowaną funkcjonalność.
  W stosunku do dotychczasowego wariantu rozwiązania (nazwanego STANDARD), aplikację rozbudowano o obsługę dokumentów zamówień. Oznacza to możliwość wczytywania do kolektora dokumentów zamówień od odbiorców, ich weryfikacji w kolektorze i zwrotnego wysłania do programu Wapro Mag.
  Od tej pory istnieje możliwość zamówienia aplikacji w wariancie STANDARD lub PLUS.

  Zmiany i ulepszenia, obejmujące obydwa warianty aplikacji

 • Sterowanie dostępnością operacji
  Możliwa jest konfiguracja dostępności operacji w kolektorze. Ustawień dokonuje się w panelu administracyjnym aplikacji.

 • Domyślny magazyn
  Dodano możliwość ustawienia domyślego magazynu kontekstowego. Ustawienia dokonuje się w kolektorze, więc każdy z kolektorów może mieć inny magazyn domyślny.

 • Inicjalizacja klawiszy funkcyjnych w kolektorze
  Wobec faktu, że w różnych rodzajach kolektorów klawisze funkcyjne zwracają różną wartość keycode, w kolektorach dodano możliwość łatwej prawidłowej inicjalizacji klawiszy funkcyjnych F1 i ESC. Użycie klawiszy funkcyjnych znacznie usprawnia pracę z użyciem kolektora.

Wersja 2.01 z dnia 16.04.2011

 • Obsługa wielu buforów tego samego typu
  Dodano możliwość przechowywania w kolektorze wielu buforów dla jednego rodzaju operacji.

 • Ulepszenie obsługi kodów wagowych i ilościowych
  Dodano opcjonalną możliwość "doszukiwania" artykułu wg pierwszych czterech cyfr kodu PLU w sytuacji, gdy nie zostanie on odnaleziony wg pięciu cyfr kodu. Rozszerza to zastosowanie aplikacji w sytuacji, gdy używane są jednocześnie pięcio- i czterocyfrowe identyfikatory artykułów pakowanych wg wagi lub ilości.

Wersja 2.00 z dnia 15.03.2011 (inauguracja)

 • Inauguracja wersji 2.00 Helper Mobile

Zastosowanie kolektorów danych PDA
Copyright © "helper" Sławomir Hałka